"Madem cismen fâniyim; bu fânilerden bana ne hayır gelebilir?" Herhalde burada Üstad, insanlardan soyutlanmayı öngörmüyor. Bu bahsi açabilir misiniz?


Hasta bir insan, ilaç alıp iyileşse ve sonra kalben bu şifayı ilaç verdi deyip ilaca perestiş etse, bu adam şirke girmiş olur.

Yine hasta bir adam ilaç alsa iyileşse, itikat olarak şifanın Allah’tan geldiğini biliyor; ama bundan gafil olduğu için perestiş ve teşekkürü ilaca gösterir bir tavır takınıyor. Bu adam şirke girmemiş olsa bile, kalbi fasık ve gafildir, çünkü nimetin şükrünü tam idrak ile eda edemiyor.

Yine başka bir hasta adam ilaç alsa iyileşse, hem şifanın Allah’tan olduğunu biliyor, hem de perestiş ve teşekkürü şifanın kaynağı olan Allah'a veriyor ve tam bir ubudiyet sergiliyor.

Her üç hasta da ilacı terk etmiyor; ama kalbin ahvali her üç hastada farklılık arz ediyor. Birinci hasta müşrik, ikinci hasta kalbi gafil ve fasık, üçüncü hasta ise mümin ve müttakidir.

Mümin ve müttakiler; sebepleri inkar edip terk etmiyorlar, sadece sebeplerin ilahi kudrete bir perde, bir bahane, bir vesile olduğunu bilip, sebeplere tesir ve yaratma sıfatını vermezler. Üstad Hazretlerinin veciz ifadesi ile "dünyayı kesben değil kalben terk" ediyorlar. Kalbi masiva ve sebeplerden tecrit etmek, insanlardan ve sebeplerden tecrit etmek anlamına gelmiyor.