"Bir şey mâ vudia lehinde istihdam edilmezse, atalete uğrar, matlub eseri göstermez. Binaenaleyh mühim bir maksad için tesis edilen   Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiyeyi, şimdiki âdi bir komisyon derecesinden çıkarıp..." İzah eder misiniz?


"Bir şey mâ vudia lehinde istihdam edilmezse atâlete uğrar, matlup eseri göstermez. Binaenaleyh, mühim bir maksat için tesis edilen Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiyeyi, şimdiki âdi bir komisyon derecesinden çıkarıp, meşihattaki devairin rüesasıyla beraber şûrânın âzâ-yı tabiiyesi addetmek ve hariçteki âlem-i İslâmdan, şimdilik on beş, yirmi kadar İslâmın dinen, ahlâken itimadını kazanmış müntehap ulemasını celb eylemek, bu mesele-i uzmânın esasını teşkil eder."(1) 

Mâ vudia leh, bir şeyin tayin ve tahsis olunduğu şeye denir. Yani bir şey ne için yapılmışsa onun tespitini yapmak ve ona göre kullanmak. Mesela, bir bilgisayar niçin yapılmış bellidir. Şayet onu bir masanın ayağının altına takoz niyetine koyup kullansanız, belki takoz vazifesini de görebilir. Ama bu durum, bilgisayarın yapılış amacını ortadan kaldırmaktır. Aynı şekilde bütün yaratılmış azalarımızı ve kainattaki her şeyi buna uygulayabiliriz. 

Aynı şekilde bu paragrafta da Üstadımız Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiye'nin ihdas edilme hikmetine göre istihdam edilmese, ondan beklediğimiz neticeyi hasıl etmemizin mümkün olmadığını ve atalete uğrayacağını ifade etmektedir. 

Evet, Üstad Hazretleri Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiyenin yeniden yapılandırılıp, bütün alem-i İslam’ı içine alacak bir temsiliyet gücüne kavuşturulması gerektiğini ifade ediyor. O zaman bu kurum basit bir devlet dairesi olmaktan çıkar, bütün Müslümanların manevi ihtiyaçlarını karşılayan ve sorunlarına çözüm üreten etkili bir manevi ve ilmi meclis hükmünü alacağını ifade ediyor.

Bu meclis üyeleri de İslam bölgelerinde, Müslümanların itimat ve güvenini kazanmış etkili ve otoriter alimlerden oluşmalıdır. O zaman bu kurum gerçek işlevini yerine getirebilir ve İslam aleminde büyük bir birlik ve beraberlik sağlar. Müslümanlar böyle etkili bir kurum sayesinde; hem ilmi hem askeri hem de siyasi bir güce ulaşabilir. Yoksa bu kurum görüntü ve resim olarak kalırsa atalete uğrar, bu kurumdan talep edilen maksat hasıl olmaz.

(1) bk. Sünuhat, Kur'an'ın Hakimiyet-i Mutlakası.