"İşte o âlemin anahtarı, marifetullah ve vahdâniyet sırlarını ifade eden لاٰۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ kelime-i kudsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir." Kalb ve ruhun derece-i hayatına çıkmaktan maksat nedir, buna nasıl mazhar olabiliriz?


"Madem dünya hayatı ve cismânî yaşayış ve hayvânî hayat böyledir. Hayvâniyetten çık, cismâniyeti bırak, kalb ve ruhun derece-i hayatına gir. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir âlem-i nur bulursun. İşte o âlemin anahtarı, marifetullah ve vahdâniyet sırlarını ifade eden لاٰۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ kelime-i kudsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir."(1)

Ruh ile ceset tabiat olarak birbirine zıt varlıklardır. Ruh nurani ve latif bir varlıktır, ceset ise maddi ve kesif bir varlıktır. Ruh, zaman ve mekan kaydından mücerrettir, ceset ise zaman ve mekan ile mukayyettir. Ruh, bir anda binlerce işi tedbir ve tedvin edecek bir haysiyettedir, ceset ise aynı anda iki işi yapamaz. Ruh hafif ve kayıtsızdır, ceset ise hantal ve sakildir. Ruh inbisat ve tekemmül ettikçe ceset incelir, ruha karşı direncini yitirir, onun gibi latif ve nurani olmaya başlar.

Ceset kalınlaşır ve hükmünü icra ederse, yani madde ve maddi kayıtlar inkişaf edip kesafet galip olursa,  o zaman da ruh asliyetini kaybeder ve sakil bir hale dönüşür. Onun için ruh ile ceset iki mübayin rakiptir. Bir insanın hayatında  bu rekabeti ruh kazanırsa, yani ruh inkişaf edip hükmünü icra ederse, ceset de nuranileşir ve hatta ruh gibi hiffet bulur.

Ruhun cesede galip olması ve hükmünü icra etmesi, ancak kuvvetli ve tahkiki bir iman ve marifet ile mümkündür. İnsan o zaman ruhun derece-i hayatına girmiş olur. Yani insanın ruh boyutlu bir kıvama gelebilmesi için, marifetullah ve vahdâniyet sırlarını ifade eden "Lâ ilâhe illâllah" kelime-i kudsiyesiyle kalbi söylettirmesi, ruhu işlettirmesi gerekiyor. Yani iman ve marifet ile ruh ve kalbi meşgul edip manen tekemmül etmesi icap ediyor. İbadet, zikir, riyazet, ilim, amel hep bu tekemmülün vesile ve araçlarıdır. İnsan kalp ve ruhunu bu İlahi vesileler ile tekemmül ettirmezse ruhun o nurani boyutuna ulaşamaz.

Kelime-i tevhit hem iman ve marifetin hem de amel ve ibadetin ortak bir unvanıdır. Bu zamanda Risale-i Nurları çokça okumak ve onunla kesretle meşgul olmak, hem marifet hem ibadet hem ruhun derecesine ulaşmada hem de ruh ve kalbin işlettirilmesinde kuvvetli bir vesiledir inşallah. Bunun yanında ibadetler, dualar, cevşen gibi makbul virdler ve zikirler de bu yolda kullanılması gereken önemli argümanlardır. Yani insan durduğu yerde o mertebeye ulaşamaz; ancak mücadele ve mücahade ile o makamlara çıkılır.

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.