"Hayat-ı ebedîye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz, dil gibi güzel hediye-i Rahmaniyeyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir." İzah eder misiniz?


Saadet-i uhreviye levazımatı, insana ebedî saadeti kazandıracak her türlü ameldir. İnsana verilen maddî ve manevî duygular, ebedî saadeti kazanmak için verilmiştir.

İnsan azalarını, duygularını ve latifelerini Cenâb-ı Hakk’ın emrettiği şekilde kullanırsa, O’nun rızasına nail olur ve cennete layık bir kıymet almış olur. Bunları nefis hesabına çalıştırırsa, onları zayi etmiş, en çirkin bir vaziyete çevirmiş, emanete hıyanet etmiş ve onlarla cehennem kapılarını açmış olur.

İnsan günahlarının ağır gelmesi durumunda cehenneme girecektir. Günahları da akıl, kalp, göz ve dil gibi organlar ve duygularıyla işlediğinden, bu organlar ve duygular, cehennemin kapılarını kendisine açacak birer anahtar hükmüne geçerler. Yani kim cehenneme girecekse, bunlarla işlemiş olduğu günahlar yüzünden girecektir.