"Şu amûd-u nuranî, dinin himayetini, şehametinin başına, murakabenin gözüne, hamiyetinin omuzuna alacaktır..." izah eder misiniz?


"Evet, şu amûd-u nuranî,(HAŞİYE) dinin himayetini, şehametinin başına, murakabenin gözüne, hamiyetinin omuzuna alacaktır. Görüyorsunuz ki, lemeât-ı müteferrika, tele'lüe başlamış." 

HAŞİYE: Risale-i Nur'u hissetmiş ki, üç sayfa ile cevap veriyor. Fakat siyaset perdesi başka renk vermiş.(1)

Bu paragrafta Risale-i Nurların iman açısından dinsizliğin önünde nurani bir amud, sarsılmaz  bir set olacağını Üstad Hazretleri sezmiş ve bu şekilde bir beyanda bulunuyor. Hakikaten Risale-i Nurlar imana dair parlak delilleri ile dinin hamisi, İslam’ın akılcı bir kahramanı ve Müslümanları gözetimi altına alan bir muhafızı olmuş ve halen de olmaktadır.

Eski Said imanın muhafızı olan bu amud-u nuraniyi, yani imanın kalesi olan Risale-i Nur hizmetini geniş alanda yani siyasi sahada beklemiş, ama kader onu zamanın ruhuna uygun olarak dar bir imani sahada göndermiş.  

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.