"Havada sebatsız vücudları bulunan hurûfâtın, kudsiyet keyfiyetiyle, bu sırr-ı imtisâle göre, çok tesirât-ı hâriciyeye ve hâsiyât-ı maddiyata inkılâb ve gaybı şehâdete tahavvül ettirir..." cümlesini izah eder misiniz?


"Meselâ, âhize ve nâkıle radyo makineleri vasıtasıyla, havanın hangi yerinde olursa olsun, bir nutk-u beşerî bütün küre-i arzın her tarafından -radyo âhizeleri bulunmak şartıyla- zamansız, aynı nutuk, aynı anda, her bir yerde işitilmesi, emr-i kün feyekûn'un cilvesine ne derece kemâl-i imtisâl ile her bir zerre-i havâiyede itaat ettiğini gösterdiği gibi; havada sebatsız vücudları bulunan hurûfâtın, kudsiyet keyfiyetiyle, bu sırr-ı imtisâle göre, çok tesirât-ı hâriciyeye ve hâsiyât-ı maddiyata inkılâb ve gaybı şehâdete tahavvül ettirir bir hâsiyet onlarda görünüyor."(1) 

Allah’ın yaratmasındaki mutlak kolaylık, kainatın bazı sayfalarında daha parlak bir şekilde görülüyor. Hava tabakası bunların en parlak ve en güzel olanlarındandır.  Mesela, telefon ile ifade edilen bir cümlenin aynı ile dünyanın öbür ucuna birden ve süratle gitmesi, Allah’ın kudretinin hava sayfasında ne denli kolay ve mükemmel tecelli ettiğini gösteren muazzam bir tablodur. 

Hava unsurundan bir parça hüve, yani bir nefeslik kelam, nasıl maddi hava unsurunda bir çok mucizevi işlere ve vazifelere mazhar oluyor ise, bir kelamın bir çok kulağa eksilmeden ve bölünmeden gitmesi gibi aynı şekilde hava unsuru bir bütün olarak mana ve misal alemin de bir çok hakikatlerin anahtarı oluyor. Hava letafet noktasından mana ve misal alemine çok benziyor, bu noktada o alemlerin anlaşılmasında bir miyar bir mikyas oluyor. 

Burada bir "elhamdülillah" demek, ahirette çok büyük nimetlerin teşekkül etmesine bir anahtar bir sebep bir gerekçe olabiliyor. Yani ağızdan çıkan bir zikir kelamı, zahirde çok basit ve zayıf gibi görünse de gerçekte Allah’ın "kün" (ol) emrinden güç alarak, çok büyük dönüşüm ve değişimlere sebebiyet verebiliyor.

Bu dünyada ağızdan çıkan kelime-i tevhidin, beka aleminde ebedi bir mülke dönüşmesi ve değişmesi gibi...

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a.