"Kur’ân nedir, tarifi nasıldır?" sorusunun cevabındaki ilk üç tanıma delil olabilecek ayetler hangileridir?


"BİRİNCİ CÜZ: Kur’ân nedir, tarifi nasıldır?

Elcevap: On Dokuzuncu Sözde beyan edildiği ve sair Sözlerde ispat edildiği gibi
Kur’ân;

- Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,

- Ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi,

- Ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri,.."(1)

Konuyla ilgili bazı ayetleri aşağıya alıyoruz:

"Elif, Lâm, Râ. Bu Kur'ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik." (İbrahim, 14/1)

"Bu (Kur'ân) insanlar için bir açıklama, Allah'dan gereğince korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür." (Al-i imran, 3/138)

"Bu (Kur’an), insanlar için basiret (nuruyla Allah’a yönelten ayet)lerdir, kesin bilgiyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir." (Casiye, 45/20)

"De ki: “İman edenleri sağlamlaştırmak, müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere, onu (Kur’an’ı) hak olarak Rabbinden Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) indirmiştir.”(Nahl, 16/102)

"Hayır! Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Dileyen ondan (Kur’an’dan) öğüt alır. O, değerli sahifelerdir. Tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifeler. Kâtiplerin ellerindedir. Değerli ve güvenilir katiplerin." (Abese, 80/11-16)

"De ki: “Bu (Kur’an), büyük bir haberdir."(Sad, 38/67)

Daha buna benzer birçok ayeti burada takdim etmek mümkündür.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Mukaddime.