"Zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp..." Burada incir örneği veriliyor, ama bütün ağaçlarda bu böyle değil mi?


"Çünkü, hayat-ı içtimaiye ve ticariye ve tenviriye ve gıda-yı insaniye için zeytin en büyük bir esas teşkil ettiği gibi; incirin hilkati, zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp derc etmek gibi bir harika mucize-i kudreti gösterdiği gibi, taamında, menfaatinde ve ekser meyvelere muhalif olarak devamında ve daha sair menâfiindeki nimet-i İlâhiyeyi kasemle hatıra getiriyor. Buna mukabil, insanı iman ve amel-i salihe çıkarmak ve esfel-i sâfilîne düşürmemek için bir ders veriyor."(1)

Ağacın çekirdeği, ağacın bütün genetik yazısını ve yapısını içinde barındıran bir kitap, bir mecmua gibidir. Kısaca çekirdek büyüdüğünde ağaç oluyor, ağaç küçültüldüğünde çekirdek oluyor. Çekirdek ile ağaç arasında böyle muazzam bir münasebet bulunuyor. Bu Allah’ın kainatta külli bir kaidesi olarak işliyor. Kur’an, üslup olarak akıl ile kuşatılması zor olan bu külli kanunları, küçük ve somut örneklerle akla yaklaştırıyor.

İncir çekirdeği incir ağacının somut bir kader defteridir. İncir ağacının bütün anatomik özellikleri, incir çekirdeğinin içinde ince bir program ile tanzim edilip yazılmıştır. Bütün bitkilerin çekirdek ve tohumları, bütün canlıların nutfe ve spermleri de bu niteliktedir. Yani bir cihetle kendi tür ve fertlerinin somutlaşmış birer kader defterleri hükmündedirler. İncir çekirdeği bu külli kanunun cüzi bir temsili oluyor.

Yani incir hem ayet tarafından hem de yaratılış bakımından ayrı bir imtiyaz içinde olduğu için diğer meyvelere takdim edilmiştir. Yoksa diğer çekirdek ve ağaçlar da aynı şekilde İlahi kudretin bir harikasıdırlar. İncirin takdim edilmiş olması, diğerlerinin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup.