"Hakikat-ı İslâmiyet'in esasları; altı erkân-ı imaniye ile ve esas-ı ubudiyet ki, İslâmın beş rüknü olan (savm, salât, hacc, zekat, kelime-i şehadet) mecmuunun hülâsasıdır." Risaleler iman üzere gitmesine karşın, esas-ı ubudiyeti nasıl anlamalıyız?


İslam’ın geneli üç aşamadan oluşur; birisi iman, diğeri ibadet, üçüncüsü ise ahlaktır. İman bu üç aşamanın temeli ve kökü, ibadet gövdesi ve binası, ahlak ise meyve ve çatısı mesabesindedir. Temel ve kök olan iman ne kadar sağlam olursa, gövde ve meyve olan ibadet ve ahlak da o nispette sağlam olur. Risale-i Nur'un bütün mesaisini temel ve kök olan iman hizmetine teksif etmesinin latif ve ince sırrı bundandır.

Risale-i Nurlar hem imanı izah ve ispat etmiş hem de ibadetin özeti olan İslam’ın beş esasının hikmet ve gerekliliklerini izah ve ispat ederek, bu asrın insanlarının kafasındaki şüphe ve istifhamları tam manası ile halletmiştir.

İşte ubudiyet yani kulluk denilen şey bu üç aşamanın yaşanmasıdır. Yani sağlam bir iman, farzların ifa edilmesi ve ahlaklı olmak ubudiyetin özü ve esası oluyor.

İslam ubudiyeti formüle ederken, imanın altı rüknü İslam’ın beş şartı şeklinde formüle edip, her insanın kafasında ubudiyeti somutlaştırıyor.