"Bir hadîste ferman etmiş ki: 'Bir tek adam seninle hidâyete gelse, sahrâ dolusu kırmızı koyun, keçilerden daha hayırlıdır.' " İzah eder misiniz, hidayete gelmek maddi şeylerle kıyaslanabilir mi?


"Bir tek adam seninle hidayete gelse, sahra dolusu kırmızı koyun ve keçilerden daha hayırlıdır."(1)

Bu hadiste, bir kişinin imanına ve hidayetine vesile olmak, sahra dolusu koyunu sadaka vermekten daha hayırlıdır deniliyor. Yoksa sahra dolusu koyununun bizzat kendisi ile bir kıyaslama yapılmıyor.

Bir insanın ebedi saadetinin kurtulmasına vesile olmak, değil sahra dolusu koyunu tasadduk etmekten, belki güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlı bir sevaptır. Çünkü sahra dolusu koyunu tasadduk etmek ne kadar büyük bir sevap olmuş olsa da mahdut ve sınırlıdır. Ama hidayetine vesile olduğun kişinin saadeti mahdut ve sınırlı değil ebedidir. Yani o kimsenin sana olan şükran ve minneti ebedi bir değerdir.

(1) bk. Sahihi Buhari, 3/57; ez-Zühd İbnül Mübarek 1/484; El-Fethül Kebir 1/282; Buhari, Müslim ve Müsned'i Ahmed'den nakil;İhya-u Ulum, I/9.