"Hakaik-i imaniyeye girmeyen cüz'î hâdisât-ı istikbaliye nazar-ı Nübüvvette ehemmiyetsizdir." cümlesini izah eder misiniz, neden ehemmiyetsizdir?


"İHTAR: Hakaik-i imaniyeye girmeyen cüz'î hâdisât-ı istikbaliye nazar-ı Nübüvvette ehemmiyetsizdir."(1)

Peygamber Efendimiz (asm)'in gönderilme amacı insanları iman ve ibadete davet etmektir. Ve her meseleye de bu merkezden, yani iman ve ibadet perspektifinden bakıyor. İman ve ibadetin lehinde ve aleyhinde olan hususlara dikkat çekiyor ve bütün nazarları iman ve ibadete teksif ediyor.

Yoksa -haşa- bir müneccim bir kahin gibi istikbale ait konular ile meşgul olmuyor. İstikbale ait konularda sadece iman ve ibadete taalluk eden noktaları ihtar ve ikaz ediyor. Mesela mehdi ve deccal konularında çok tahşidat yapıyor, çünkü bu mesele doğrudan iman ile ilgilidir.

Ayrıca bu cümlede külli bir şekilde geleceğe ait konular önemsizdir denmiyor, imanı ilgilendirmeyen istikbali konular nazar-ı nübüvvette önemsizdir deniyor.

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua.