"Ehl-i dalâlet nazar-ı dikkati şu hayata celb ede ede o derece nazar-ı dikkati kendine celb etmiş ki, ednâ bir hâcât-ı hayatiyeyi büyük bir mesele-i diniyeye tercih ettiriyor." cümlesini izah eder misiniz?


"Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı, bu asırda israfatla ve iktisatsızlık ve kanaatsizlik ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla ve fakr u zaruret, maişet ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve şerait-i hayatın ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehl-i dalâlet nazar-ı dikkati şu hayata celb ede ede o derece nazar-ı dikkati kendine celb etmiş ki, ednâ bir hâcât-ı hayatiyeyi büyük bir mesele-i diniyeye tercih ettiriyor."(1)

Bu zamanın maddeci ve inkarcı felsefesi, insanlara "Bu hayattan başka bir hayat yok, bütün gücünüzü ve gayretinizi bu maddi ve dünyevi hayata sarf edin." fikir ve ideolojisini enjekte ettiği için, insanlar bu dünyanın en küçük bir ihtiyacını elde etmeyi dinin en büyük meselesine tercih eder duruma gelmiştir.

İnsanların büyük bir çoğunluğu biraz daha lüks ve konforlu yaşama adına, kumar, şans oyunları, faiz, rüşvet, hırsızlık, haksızlık, tartı ve ölçüde hile etmek gibi batıl ve haram yollara tevessül etmeleri, bu maddeci bakış açısının ne denli insanların dem ve damarına sirayet ettiğini gösteriyor.

Hatta bu maddeci bakış açısı öyle bir dereceye gelmiş ki, insanlar dünyanın adi bir menfaati için, değil dinini belki şeref ve haysiyetini, hatta namusunu bile hiçe sayar hale gelmiş maalesef.

Sağlam bir iman insanları Allah’ın rızasına ve ahirete müteveccih ettiği için, değil dünyayı cennet gibi büyük bir nimeti bile amellerine gaye yaptırmıyor. Demek hakiki şeref ve haysiyet ve dahi namus ancak ve ancak imanda ve İslam’dadır.  

Laiklik ve sekülarizm, dünyanın dine tercih edildiği ve dini değerlerin dışlandığı ya da kalbe hapsedildiği bir dünyevileşme hareketidir. Bu akımlar bu maddeci asrın adeta dini haline gelmiş ve insanların ekseriyeti direkt ya da dolaylı olarak bu akımların tesiri altına girmişlerdir.

Bu hastalığın temelinde ya imansızlık ya da imanın zafiyetinden gelen tesirsizlik vardır. Yani ahirete iman ediyor, ama iman taklidi olduğu için tesir etmiyor. İnsan Allah’a ve ahirete tahkiki iman edip her şeyde onlara açılan pencereleri okusa ve görse, dünyaya beş para değer vermez ve bu hastalığın ölümcül tesirinden de azade kalır.

Eşyanın Allah’a ve ahirete olan işaretlerini göremeyen birisinin dünya içinde boğulması ve dünyayı ahirete tercih etmesi mukadderdir. Risale-i Nurların bütün eczaları tahkiki bir surette her şey üstünde Allah’ı ve ahireti görüp gösterdiği için, inşallah bu manevi tauna tam bir ilaç tesirli bir şifadır.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (70. Mektup).