"Hem size yeşil ağaçtan ateş çıkaran bir Zat, çürümüş kemiğe hayat verebilir." İzah eder misiniz, yeşil ağaç hakkında bilgi var mı?


"O’dur ki sizin için yeşil ağaçtan bir ateş yaratır, siz de onu tutuşturup durursunuz." (Yasin Suresi, 36/80)

Yeşil ağaçtan ateşin çıkarılması, müfessirlerin ekseriyetine göre, Hicaz topraklarında bulunan merh ve afar adında iki ağaca işarettir. Bilindiği gibi, merh ve afar ağaçları çakmak gibidirler. Afar ağacından koparılan bir dal üstte tutulur; merh ağacından koparılan bir dal da altta tutulur. Birbirine sürtülür ve böylece ateş elde edilir. Üstad Hazretleri bu mânâyı şöyle açıklıyor:

“Bedeviler için kibrit yerine ateş çıkaran meşhur ağacın, yeşil iken iki dalı birbirine sürüldüğü vakit ateşi yaratan ve rutubetiyle yeşil ve hararetiyle kuru gibi iki zıd tabiatı cem’edip, onu buna menşe etmekle her bir şey hattâ anasır-ı asliye ve tabâyi-i esasiye, onun emrine bakar, onun kuvvetiyle hareket eder, hiçbirisi başıboş olup tabiatıyla hareket etmediğini gösteren bir zâttan, topraktan yapılan ve sonra toprağa dönen insanı, topraktan yeniden çıkarması istib’âd edilmez. İsyan ile O'na meydan okunmaz.”(1)

Netice olarak, tefsirlerin çoğu bundan, yaş iken birbirine sürtülmekle ateş çıkaran çöl ağacı merh ve afârın kastedildiğini bildirirler. Çağdaş müelliflerden, petrolü meydana getiren ağaçları düşünenler de vardır.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule.