"Tahkik namına bîtarafâne muhakeme suretinde Kur’ân’ın i’câzını muannid bir hasma kabul ettirmek için, Kur’ân’ın çok hukukunu gizli bıraktık..." ile "Bîtarafâne muhakeme ise, taraf-ı muhalifi iltizamdır." cümlesini nasıl tevfik edebiliriz?


Oradaki "bitarafane muhakeme" ile buradaki aynı değildir. Oradaki "bitarafane muhakeme" Kur’an’ın beşer kelamı olup olmama durumu şeklinde iken, buradaki "bitarafane muhakeme" Kur’an ile beşer ürünlerini mukayese ve muvazene etmek şeklindedir.

Kur’an’ı beşer kelamı ile kıyaslamak ve ikisi arasındaki meziyet farkını göstermek için bitarafane muhakeme gerekiyor. Yani insanlara Kur’an’ın çok gizli ve latif mucizelerini değil de herkes tarafından görülebilecek zahiri  mucizelerini göstermek, beşer kelamını ilzam etme noktasından daha uygun ve avam insanlar açısından daha anlaşılır bir şeydir ki, bu anlamda "bitarafane muhakeme" deniliyor.

Yani burada "bitarafane muhakeme" terimi daha anlaşılır ve daha objektif anlamında kullanılıyor. Halbuki diğer tarafta "bitarafane muhakeme" Kur’an’ı beşer kelamı şeklinde tasavvur etmeyi öneriyordu ki, bu sakıncalı bir bakıştır.