"Bir tek hakikati başka başka surette göstermek" ifadesini örnekler misiniz?


"Birincisi: Cenâb-ı Vâcibü'l-Vücudun tecelliyât-ı icadiyesini tecdid ve tazelendirmek için, her bir tek ruhu model gibi ederek, her sene mucizât-ı kudretinden taze birer ceset giydirmek ve her bir tek kitaptan ayrı ayrı bin muhtelif kitabı, hikmetiyle istinsah etmek ve bir tek hakikati başka başka surette göstermek ve kâinatların ve âlemlerin ve mevcudatların taife taife arkasından gelmelerine yer vermek ve zemin hazırlamak için, Fâtır-ı Zülcelâl, kudretiyle zerrâtı tahrik ve tavzif etmiştir."(1) 

Ressamlık kabiliyeti bir hakikat, bu kabiliyetin yani ressamlığın her bir tabloda farklı desenler ve resimler ile sergilenmesi ise bir tek hakikatin başka başka suretlerde gösterilmesidir.

Doktorluk bir hakikat, her bir hasta üstünde bilgi ve becerisini kullanması ise bir tek hakikatin başka başka suretlerde gösterilmesidir. Yani doktorluk hakikati aynı ama veremli, kanserli, sıtmalı hastalar başka başka oluyor. 

İşte Allah’ın her bir ismi bir hakikat, bu isimlerin kainat sahnesinde farklı farklı tecilliler ile tezahür etmesi ise bir tek hakikatin başka başka suretlerde gösterilmesidir.

Şafi ismi tek bir isim ve  tek bir hakikat iken, binlerce hastalık ve bu hastalığa müptela hastalara şifa vermesi ise, bir tek hakikatin başka başka suretlerde gösterilmesidir...

(1) bk. Sözler, Otuzuncu Söz, İkinci Maksat.