"Veli kullar, ervah-ı tayyibe ile alâka kurabilirler. Fakat Kur'an'ın işaret ettiği celb-i ervah-ı tayyibe ise medenilerin yaptığı gibi hezeliyat sûretinde bazı oyuncaklara o pek ciddi ve ciddi bir âlemde olan ruhlara hürmetsizlik edip,.." İzah?


Vefat etmiş ruhlar ile iletişim kurmak mümkündür ve bu iki şekilde olabilir:

Birisi, Batı'da moda olan ruh çağırma seanslarıdır ki genelde bu seanslarda gelen ruhlar habis cinlerdir. Bu tarz ruh çağırma ya da ruhlarla bu şekilde iletişim kurmanın kaynağı din değil, felsefedir. Bu seanslarda kumar masasını andıran bazı argümanlar kullanılır.

Kendilerini ölmüş bir insanın ruhu şeklinde takdim eden ruh çağırma celsesinin misafiri, gerçekten o kişinin ruhu olmayıp, ya habis ruhlardan veya şeytana yardım eden cinlerden biridir.  Celseye gelen meçhul misafir, gerçek dışı beyanlarla hem oradakilerin, hem de onlardan duyacak saf kişilerin inancına zarar verebilir.

Mesela, kendini Mevlana’nın ruhu şeklinde takdim eder. Sözüne itimadı sağlamak için, Mevlana'dan bir-iki beyit de okuyabilir. Fakat daha sonra, İslâm dışı şeyleri Mevlana’nın sözleriymiş gibi takdime ve telkine çalışır.

Eski dönemlerde bu gibi şeyler belli şahıslara mahsus iken, şimdilerde sistematik bir hale gelmiştir. Hatta bu alanda parapisoloji gibi bir takım pisişik ilmi kollar bile teşekkül etmiştir.

Parapsikoloji; duyular dışı algılama, psikokinezi, ölümden sonra yaşam gibi konulara ilişkin paranormal olayların; deneysel yöntem yoluyla, çok disiplinli (çok yöntemli) bir etüdüdür. Parapsikoloji, parapsikologlar tarafından, telepati, durugörü gibi paranormal yetenekleri, psikokinezi fenomenini ve diğer çeşitli psişik fenomenleri konu alan bir araştırma alanı olarak görülür.

İkincisi, temiz ve tayyib ruhlarla iletişim kurmanın, mesela Hazreti Geylani’nin mübarek ruhu ile iletişim kurmanın yolu ise, manen terakki edip nuraniyet kazanarak, onun makamını ziyaret etmek ile olur. Yoksa adi bir masaya oturup onu masaya davet etmeye yeltenmek edepsizliktir.

Celalettin Suyuti Hazretleri uyanık halde iken Peygamber Efendimiz (asv) ile yirmi kere görüşmüş(1), onunla manevi alemde hadislerin senedini tahkik etmiştir. Gerçek celb-i ervah budur.

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.