"Acaba fâni ve muvakkat bir vücudun gitmesiyle, onun yerine bir nevi bekaya mazhar binler vücut kalsa, denilir mi ki 'Ona yazık oldu' veyahut 'Abes oldu' veyahut 'Şu sevimli mahlûk neden gitti' şekvâ edilebilir mi?.." İzah eder misiniz?


Kâinattaki faaliyet ve hareket, yeni bir tabloyu getirirken eskisini götürüyor. Giden tablolar fena ve zevale gitmiyorlar, varlıklarını Allah’ın ilminde farklı şekillerde devam ettiriyorlar. Bu bakımdan, mutlak mânada yokluk diye bir şey yoktur. Her şey bir şekilde bekaya mazhar oluyorlar.

Levh-i mahfuz, İlm-i İlahî, hafıza-i beşer, kiramen kâtibînin kayıtları, âlem-i misal bu İlahî arşivlerdir. Bütün eşya her halinde ve ahvalinde buralara kaydediliyorlar. Yani eşya ölüm ve zeval ile maddî cesetlerini kaybetmiş olsalar bile, farklı varlık boyutlarında varlıklarını devam ettiriyorlar. Yani eşya yok olmuyor, bir boyutu terk edip başka boyutlara geçiyorlar.

Şehadet âleminden gayb âlemine geçen mevcudatın varlığı; Levh-i mahfuzda, kiramen kâtibîn meleklerinin kayıtları da, âlem-i misalde, Allah’ın ezelî ilminde devam etmektedir. Hatta mevcudat ve şehadet âlemi, bu ilim sıfatından alınan gölgeler hükmündedir. Allah’ın ilminde mevki kazanmak için uzun zaman ve mekânlara ihtiyaç yoktur, bir an-ı seyyale kâfidir.

Eşya ve mevcudatın var edilme gayesi, Allah’ın isim ve sıfatlarına ayna ve mazhar olmaktır. Eşya bu gayesi tamamladıktan sonra yokluk kuyusuna atılıp unutulmuyorlar, bilakis Allah’ın isim ve sıfatları bu ayna ve mazharları, farklı şekilde varlıklarını devam ettiriyorlar.  

Bir çiçeğin varlık sahasına çıkıp geçirdiği bütün safhalar kayıt altına alınıp misalî ve kaderî levhalarda muhafaza ediliyor. Şehadet âleminden giden mevcudat gayb âleminde, Cenab-ı Hakk’ın ilminde varlıklarını devam ettiriyorlar. Eşya nasıl muhafaza ediliyor ise, eşyanın bir cüz’ü olan çiçek de o gaybî boyutlarda arşivlenip muhafaza ediliyor. Çiçek bu yolla varlığını devam ettirmiş oluyor.

Allah’ın birçok ismi, tecelli ettiği eşyanın yokluğa gitmesine razı olmuyor.