FARÂBÎ


Miladî 870 yılında, Türkistan’ın Farab vilayetinde doğdu. İlim tahsilini Bağdat’ta tamamladı. Zamanının temel ilimleri olan gramer, belâğat, mantık, aritmetik, geometri ve astronomi üzerinde çalıştı. Sâmânî Emiri Nuh bin Sâmân’ın daveti ile Buhara’ya geldi ve Emirin isteği üzerine ilk eseri olan et-Tâlimüs-Sânî’yi telif etti.

İslâm felsefe tarihinde önemli bir yeri olan Farâbî, hayatını felsefe ilmine ve düşünmeye vakfetmişti. Bu yüzden hiç evlenmedi, mal mülk edinmedi. Felsefedeki konumu sebebiyle Aristo’dan sonra gelen ikinci isim anlamına “Muallim-i Sânî” (İkinci Öğretici) ünvanı verildi. Ömrünün son yıllarını Halep’te geçiren filozof, en önemli eserlerini burada yazdı. 950 yılında vefat etti.

Büyüklü küçüklü yüzün üzerinde kitap yazan Farâbî’nin en tanınmış eserleri şunlardır: el-Medînetü’l-Fâzıla, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, İhsâü’l-Ulûm.