"İman, izzet-i nefsi intaç ettiği gibi, nifak da onun aksine zilleti intaç eder. Zilleti olan, herkese karşı kendisini zelil gösterir. Bu ise riyadır. Riya ise müdahenedir. Müdahene dahi kizbdir..." İzah eder misiniz?


"Binaenaleyh, iman, izzet-i nefsi intaç ettiği gibi, nifak da onun aksine zilleti intaç eder. Zilleti olan, herkese karşı kendisini zelil gösterir. Bu ise riyadır. Riya ise müdahenedir. Müdahene dahi kizbdir. Kur’ân-ı Kerim, şu silsileli kizbe  ﴾ وَاِذَا لَقُوا الَّذِينَ اٰمَنُوا قَالُوۤ اٰمَنَّا ... ﴿ ile işaret etmiştir. Yani, “Mü’minlere rast geldikleri zaman, 'biz de imana geldik’ diyorlar."(1) 

İman; izzetli ve haysiyetli olmayı gerektiriyor ve onu netice veriyor. Nifak ve küfür ise zilleti ve alçaklığı gerektiriyor ve onu netice veriyor. Çünkü iman insan ile Allah arasında bir nispet bir bağdır, insan bu bağ ile kendini güçlü ve aziz hissediyor.

Nifak ve küfür bu bağı kopardığı için, insan aciz ve fakir yapısı ile kendini sebeplere mahkum zannediyor. Ve sebeplere olduğundan fazla perestiş edip değer veriyor. Halbuki hüküm ve kudret Allah’ındır, sebepler buna sadece basit birer perde hükmündedir.

İman bağını koparan zillet sahibi kâfirler ya da münafıklar, her sebep karşısında kendini aciz ve zavallı görürler ve bu sebeplerde vehmettikleri kuvvete karşı kendilerini daim kul ve köle zannederler. Tabi sebeplere karşı gösterdikleri bu kölelik ve kulluk samimi değil yapmacık ve düzmecedir.

Riya, içten olmadan yapılan suni amellere denilir ki bunun sonu müdahene yani dalkavukluk ve yalakalıktır.

Malum "müdahane" kelime olarak, dalkavukluk, menfaat beklediği bir kimseyi yüzüne karşı övmek, koltuklamak, bir kimsenin yüzüne karşı iyi görünmek ve  münafıklık gibi anlamlara geliyor. Bunun özünde ise yalan vardır. Çünkü samimi ve içten olmayan her şey yalandır ve yalandan fışkırır.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 14 ve 15. Âyetlerin Tefsiri.