Sırr-ı İnna A’tayna Risalesi'nde sözü edilen ve on iki sene sonra vatanımızda görülen sırr-ı azîm nelerdi acaba?


"Birincisi: Bir hiss-i kablelvuku ile yalnız vatanımızda dehşetli bir hadiseyi ve zâlimlerin musibetini hissettim. Halbuki büyük dairede, zemin yüzünde, haber verdiğimiz gibi on iki sene sonra aynen o sırr-ı azîm görüldü. Benim istihracımı gerçi zâhiren bir parça tağyir etti. Fakat hakikat cihetinde pek doğru ve ayn-ı hakikat meydana çıktı. Bunun için o risaleyi yanımda bulundurmuyorum ve başkalarına vermiyorum."

"İkincisi: Kırk sene evvel tekrarla dedim: Bir nur göreceğiz. Büyük müjdeler verdim. O nuru büyük daire-i vataniyede zannederdim. Halbuki o nur, Risale-i Nur idi. Nur şakirtlerinin dairesini, umum vatan ve memleket siyasî dairesi yerinde tahmin edip sehiv etmiştim."(1)

Üstad Hazretleri Türkiye'de çıkacak diye hissediyor, oysa hissettiği şey dünya üzerinde vuku buluyor. Yani hissedilen hadise doğru, ama nerede çıkacağı konusunda bir sehiv bulunuyor ve bu iki küçük sehiv burada ifade edilmiş oluyor.

Dünya üzerinde çıkan hadise ise muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'dır.  

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.