"Haşrin muktezası, kâinatın tedbiriyle alakadar her isimdir." diye ifade ediliyor. Peki, Allah'ın kâinata hiç taalluk etmeyen isimleri var mıdır?


Allah’ın fiili isimlerinin bir sınırı, bir miktarı bulunmuyor. Bu yüzden Allah’ın bütün isimleri kâinatta tecelli ediyor demek doğru olmaz.

Allah’ın fiil ve icraatları, Allah’ın fiili isimleri ile ilgilidir. Her bir fiil bir isme, isim ise sıfata, sıfat da Zat-ı Akdes'e dayanır ve ona işaret eder. Mesela, kâinattaki temizlik ve tanzif fiili Allah’ın Kuddüs ismimin bir tecellisidir. Bütün canlıların rızıklarının temin edilmesi fiili de Rezzak isminin bir tecellisidir...

Bu fiili isimlerin çokluğu, Allah’ın kudret sıfatının muhtelif mevcudattaki muhtelif tecelliyatından ibarettir. Mesela, Allah’ın kudret sıfatı bir çekirdeğin açılmasında tecelli ederken Fettâh nâmını alıyor, bir canlının ölümünde Mümit ismini alıyor, bir hayat bahşederken Muhyî ismini alıyor, canlılara rızık verirken Rezzâk nâmını alıyor ve hâkeza...

Üstad  Hazretleri esmâ-i hüsnanın, dolayısı ile ona müstenit olan fiil ve icraatların nihayetsiz olduğunu ve bunların menşelerini şu şekilde izah ediyor:

"Sual: Bu fiili isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor?"

"Cevap: Kudret-i ezeliyenin, kainattaki mevcudatın nevilerine, fertlerine olan nispet ve taallukundan husule gelir."(1)

Mesela, cennet dünyaya göre çok farklı bir mekândır. Cennette olup da dünyada olmayacak çok şeyler olacak. Cennetteki her bir yeni fiil ise yeni bir isme dayanacak. Yani dar-ı bekada yeni isimler zuhur edecekler, bu isimlerin sınırı ve adedi hakkında bir malumat sahibi olmamız mümkün değildir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Fatiha Sûresi Tefsiri.