"Hak, Hakikat ve Hakiki" kavramlarını ve farklarını izah eder misiniz?


Hak: Kelime olarak batılın zıddı, doğru, gerçek. vacip ve lâzım olan şeyler gibi anlamlara geliyor. Istılahta ise her sabit ve doğru olan şey demektir. Mesela, Allah’ın ezeli ilim ve kudret sahibi olması bir hakktir, asla bir değişim ve dönüşüme uğramaz. Yani bu iki sıfat Allah’ta ebedi ve ezeli olarak sabittir, değişmez demektir.

Hakikat: Kelime olarak bir şeyin aslı ve esası anlamına geliyor. Istılahta ise bir şeyin mahiyeti, gerçekliği, doğruluğu, künhü (özü), sabit ve vaki oluşuna deniyor. "Türkiye' de sigara içen çok insan var ve bu bir hakikattir." denildiğinde, burada hakikat vaki ve gerçeklik anlamında kullanılıyor. "Allah var ve bir olması bir hakikattir." denildiğinde ise, mahiyet ve künhe bir örnek olmaktadır...

Hakiki: Gerçek, hakikate mensup, sahici ve doğru anlamlarına geliyor ki, bu kelime hakikat ile müteradif yani eş anlamlıdır.