Kelam ilmi hakkında bilgi verir misiniz?


Kelam ilmi, îmân ve îtikâd bilgilerini geniş olarak anlatan ilimdir. Kelâm; lügatte, ağızdan çıkan söze denir. Istılahda ise, îmânın altı rüknünü öğreten, varlıkları ve olayları İslâm esaslarına bağlı kalarak anlatan bir ilim dalıdır.

Tecrübî ilimler, kâinattaki varlıkların sâdece hissedilebilen, tecrübe ve müşahede olunabilen (deney ve gözleme tâbi) durumlarından bahsederken, kelam ilmi kâinatın nasıl vücuda geldiğinden, mahlukatı kimin yarattığından, varlıkların yaratılış hikmetlerinden, sonunda ne olacaklarından ve ölüm ötesinden bahseder.

Meselâ, tecrübî ilimler, ana karnındaki çocuğun nasıl teşekkül ettiğinden ve geçirdiği safhalardan bahsederken, kelam ilmi onu kimin yarattığından, yaratılış hikmetinden, dünyaya gelip îmanla ölürse cennete, îmansız ölürse cehenneme gideceğinden vs. bahseder.

Felsefe de kelâm ilmi gibi, kâinatın yaratılışından ve sonunda ne olacağından, ölüm sonrasından söz eder. Ancak felsefe, sâdece aklı esas ve ölçü alır.

Filozof; söylediği sözün dînin esaslarına uyup uymadığına bakmaz. Bu yüzden kelâm ilmi ile felsefe birbirinden ayrılır. Çünkü, kelâm ilmi nakli esas alır; aklı ise, anlama, izah ve ispat hususunda bir âlet, bir vâsıta olarak görür.

Kelâm ilmine îmânın altı şartından bahsetmesi cihetiyle “İlm-i Usûl-i Dîn” ve “Akâid ilmi” de denilir.