GAVS-I HİZAN (SEYYİD SIBĞATULLAH)


İsmi Sıbğatullah olup "Gavsü'l-Âzam", "Gavs-ı Hizan" veya "Gavs" lâkablarıyla meşhûr olmuştur. "Arvâsî" olarak da bilinir. Peygamber Efendimizin (a.s.m.) neslinden olduğu için seyyiddir. Babası, Seyyid Lütfullah Efendi, dedesi Seyyid Abdurrahmân Kutup'tur. Doğum târihi bilinmemektedir. 1871 (H.1287) senesinde vefât etmiştir. Kabri, Hizan'ın Gayda Köyünde bulunmaktadır.

Üstad Bediüzzaman'ın babası Mirza Efendi, Nurs Köyünden kalkarak Gayda'ya, Seyyid Sıbğatullah Hazretlerinin ziyaretine gidiyordu. Bir defasında muhteşem mecliste Seyyid Sıbğatullah ayağa kalkarak, Sofi Mirza'ya meclisin başköşesinde yer göstermişti. Orada bulunan âlimler ve evliya zâtlar bu basit, ümmî Nurslu köylüye neden bu kadar alâka ve hürmet göstediğini Seyyid Sıbğatullah'a sorduklarında, Gavs-ı Hizan şu cevabı vermişti: "Bu Sofi Mirza ileride öyle bir zâta baba olacak, sulbünden öyle bir zât gelecek ki, o zâta baba olmayı ben on gavslığa tercih ederim. Gavs olmaktansa, o gelecek zâta böyle bir baba olmayı tercih ederim!"

Seyyid Sıbğatullah, çeşitli büyük şeyhlerden sonra Seyyid Tâhâ'ya halife olmuştu. 1840 yılında Seyyid Tâhâ, onun beline hizmet kemerini bağlamıştı. Mürşidi Seyyid Tâhâ Hazretleri vefât edince, onun yerine geçen Seyyid Sâlih Hazretlerinin sohbetine devâm etti. Seyyid Tâhâ'nın huzûrunda kemâl ve ikmâl mertebelerine ulaşan Seyyid Sıbğatullah, Hizân ve Gayda'da halkın irşadı için çalıştı ve insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlattı.