"Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyettir." Burada insanlarla birlikte cinler de kastediliyor mu?


"BİRİNCİ SUAL: Hazret-i Hızır Aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise, niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar?"

"Elcevap: Hayattadır. Fakat merâtib-i hayat beştir. O, ikinci mertebededir. Bu sebepten, bazı ulema hayatında şüphe etmişler."

"Birinci tabaka-i hayat: Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyettir..." (1)

Bu cümlede, cinlerin de kastedildiğine dair bir emare, bir işaret bulunmuyor. Lakin Kur’an-ı Kerim’in birçok ayette "cinleri ve insanları" beraber zikretmesi, her ikisinin de imtihanla mükellef olmasını, cinlerin de buna dâhil olmasını akla getiriyor.

Cinler her ne kadar insana nisbeten daha latif bir fıtrata malik olsalar bile, onlar da imtihan icabı mukayyet varlıklardır. Mesela, mele-i a'laya çıkamamaları ve gayba muttali olamamaları buna güzel bir misaldir.

1) bk. Mektubat, Birinci Mektup.