"Hristiyanların hakikî dindar ruhanîleriyle dahi, medar-ı ihtilâf noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa ve nizâ etmeyerek, müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar." onları dost edinmeyin âyeti ile nasıl anlaşılabilir?


Semavi dinlerin ortak düşmanı, dinsizliği yaymaya çalışan komünizm ideolojisidir. Bu ideoloji özellikle yer yüzünde İslam ve Hristiyanlığı imha etmeyi birinci maddesi yapmıştır. Dolayısı ile  İslam ve Hristiyanlık âleminin bu ortak ve tehlikeli düşmana karşı ittifak etmesi gayet doğal ve mantıklı bir durumdur.

Tabi bu ittifak iki din içinden yeni bir din ihdas etmek ya da karma bir din oluşturmak anlamında değildir. Bu ittifak, ortak düşmana karşı ortak bir mücadele etmektir. Nitekim Hristiyanlığın başını çeken Amerika komünizm ile mücadele adına İslam ülkelerine çok büyük yardımlarda bulunmuş onlara siyasi, askeri ve ekonomik açıdan kol kanat germiştir. Meşhur Marshall yardımları bunun en somut örneğidir.

"Marshall Planı, II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konan ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketidir. 16 ülke, bu plan uyarınca ABD'den ekonomik kalkınma yardımı almıştır."

"II. Dünya Savaşı sonrasında Truman Doktrini, esas itibariyle Sovyetler Birliği'nin doğrudan doğruya baskısı ve tehdidi altında olduğu vurgulanmış ve buna istinaden sadece Yunanistan ve Türkiye'ye askeri yardım öngörmüştür. Fakat bu sırada Avrupa'nın durumu iktisaden son derece kötüdür. Altı yıllık savaş, bütün ülkelerin ekonomik kaynaklarını tüketmiştir. Savaş, bütün ülkelerde ağır tahribat yapmıştır."

"Sovyetler Birliğinin, bu durumu fırsat bilerek komünizm propagandasını şiddetlendirmiştir. Bunun üzerine ABD 1945 Haziranı ile 1946 sonu arasında Batı Avrupa ve beraberindeki 16 ülkeye toplamda 15 milyar dolar ekonomik yardımda bulunmuştur. Fakat bu yardım, bütçe açıklarının kapanması, ithalat için kullanılması yüzünden sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine ABD yeni planlar aramış ve Dışişleri Bakanı George Marshall'ın "Marshall Planı" 5 Haziran 1947 günü Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir nutukta açıklanmıştır. Buna göre, «Avrupa ülkeleri her şeyden önce kendi aralarında bir ekonomik işbirliğine girişmeliler ve birbirlerinin eksikliklerini kendileri tamamlamalılar, bu genel işbirliği sonunda bir açık ortaya çıktığında Amerika, bu açığın kapatılması için yardım etmeli. Bunun için de önce bir işbirliği programı yapmalılar» ilkesi benimsenmiştir. (Vikipedi web sayfası)

Üstad Hazretlerinin değerlendirmesini bu çerçevede anlamak gerekir. Malum âyette “dost edinmeyin “ ibaresini, müfessirler "onların bozuk ve hurafe inançlarını tasdik etmeyin" anlamında yorumlamışlardır. Yoksa Hristiyanlık âleminin müspet ve faydalı cihetlerinden istifade etmeyin anlamına gelmiyor.

Nitekim Peygamber Efendimiz (asv) de Hristiyan ve Yahudilerle anlaşmalar yapıp, onların müspet yönlerinden istifade etmiştir.