"Ehl-i hidayetin ölmesiyle semâvât ve arz, onların cenazeleri üstünde ağlıyorlar, firaklarını istemiyorlar. Çünkü ehl-i iman ile bütün kâinat alâkadardır, ondan memnundur." Bu her zaman oluyor mu?


Şüphesiz dünya bir imtihan meydanıdır ve adetullah gereği olarak, gaybi âlemlerin içindeki sırlar perdelidir. Şayet öyle olmamış olsa idi, bütün insanlar iman etmeye mecbur kalırdı ve imtihanın sırrı bozulurdu. Bu yüzden Allah, gaybî âlemlerin üzerine sebepleri tenteneli bir perde gibi sermiş ve insanları bununla imtihan etmektedir.

Allah akla kapı açar, ama bedihi deliller ile iradeyi de icbar ile zorlamaz. Aklı ve iradeyi teslime mecbur edecek derecede delilin açık ve zorlayıcı olması, imtihana münafidir.

İnsanlar kâinata ve Kur’ân’a, iman ve hidayet nazarı ile baktığı zaman, elmas ve zümrütler değerinde deliller ile karşılaşırlar;  her bir zerresinde ve her bir harfinde bin mucize tezahür ettiğini görürler.

Aynı kâinata ve Kur’ân’a, dalâlet ve küfür nazar ile bakıldığı zaman, kuru ve çorak bir arazi gibi durur; hiçbir yerinde ve köşesinde hakkaniyetine dair deliller görünmez.

Semanın, ehli küfre hiddet, ehli imana da sevgi beslemesine bu mülahaza ile bakılmalıdır. Yoksa kâinat her ehl-i imana hürmet edip her ehli küfre de hiddet etse, imtihan sırrı bozulur ve insanların değeri anlaşılmaz.

Allah dostlarının vefatından dolayı, yerler, gökler, sema, dağlar ve bağlar, denizdeki balıklar, zaman ve mekân, hâsılı bütün mahlûkat ağlar ve yas tutarlar.

Ehl-i küfrün ölümünü ifade eden bir ayette mealen şöyle buyrulur:

"Ne gök ne yer onların üstüne ağlamadı." Duhan Suresi, 44/29

Bu ayetin mefhum-u muhalifinden şöyle bir mana anlaşılır ki, “Ehl-i imanın  Dünya’dan gitmesiyle, semavat ve zemin, onların üstünde ağlıyor.”

"Semâvât ve zemin, ağlar gibi ehl-i îmânın zevâline mahzun oluyorlar." (Sözler)

Peygamber Efendimiz (asm.), “Arş’ın Sa’d İbn Muaz’ın (ra) vefatıyla sarsıldığını” ifade buyurmuşlardır. İmam-ı Şarani’nin “Tabakat” adlı eserinde Bağdat’ta vefat eden Ahmet İbn-i Hanbel Hazretlerinin evinin etrafına binlerce yabani hayvanın toplandığı anlatılmaktadır.