"Şu asrın ehl-i kitap insanları, Kur'ân'ın 'Yâ ehle'l-kitab, yâ ehle'l-kitab!' hitab-ı mürşidânesine o kadar muhtaçtır ki, güya o hitap doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir..." İzah eder misiniz?


"Beşerin âsâr ve kanunları, beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. Fakat Kur'ân'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasihtir ki, asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'ân'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asr-ı hazır ve şu asrın ehl-i kitap insanları, Kur'ân'ın 'Yâ ehle'l-kitab, yâ ehle'l-kitab!' hitab-ı mürşidânesine o kadar muhtaçtır ki, güya o hitap doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir ve 'Yâ ehle'l-kitab' lâfzı, 'Yâ ehle'l-mekteb' mânâsını dahi tazammun eder."(1)

"Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin..."(Âl-i İmrân, 3/64)

Bu âyetin zahirî mânâsı Ehl-i kitap olan Yahudi ve Hristiyanlara hitap ediyor. Lakin âyetin zahirî mânâsından başka bir de batıni, remzî ve tazammunî mânâları bulunuyor,  ki Üstad Hazretleri bu âyette bu asrın Ehl-i kitabı olan mekteplilere bir gönderme olduğunu ifade ediyor.

Bu dâvet, Kur’ân’ın, Hristiyanlar başta olarak bütün dinlere yönelttiği cihanşumul bir davettir. Bunda muhtelif milletlerin, farklı dinlerin, çeşitli vicdanların temelli bir vicdanda, hak bir sözde nasıl birleşebilecekleri ve İslâm’ın insanlık âlemine ne kadar geniş, ne kadar açık bir hidâyet yolu, bir hürriyet kanunu öğrettiği görülmektedir.

Âyetin bu asra bakışını şu şekilde ifade edebiliriz:

"(Resûlüm!) de ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım. O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım (tabiatı, tesadüfü ve sebepleri) ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın  (materyalizm, komünizm, kapitalizm, faşizm, sekülarizm vs. beşeri ve batıl ideolojilere ima var). Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman: 'Şahit olun ki biz Müslümanlarız!'  deyiniz."(Âl-i İmrân, 3/64).

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule.