Meleklerin ibadetlerindeki tefeyyüz ve amellerindeki zevk-i mahsus onları niçin terakki ettiremiyor?


Terakkinin kaynağı, mücahede ve mücadeledir. Nefsin istememesine, şeytanın vesvese vermesine rağmen ibadet eden bir mümin, bu manevî cihadının neticesi olarak manen terakki eder.

Meleklerde kötülüğü emreden bir nefis yoktur ve şeytan onlara yanaşıp vesvese veremez. İbadetlerini severek, büyük bir şevk ve iştiyakla yaparlar. Bu hâl, başlı başına bir saadettir ve bu saadete ermeleri için mücahedeye ve teşvike ihtiyaçları yoktur.