"Bütün mahlûkatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediye-i ubûdiyetlerini, ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum." Bütün mahlukatın “hediye-i ubudiyetleri” ifadesini, tahiyyatın kelime mânası veya ıstılahî manası açısından açıklar mısınız?


Tahiyye, lügat manasıyla “hayır dua etme”, “malikiyet” gibi manalara gelir. Bu ifade, namazda lügat manasıyla değil, ıstılahî olarak “hediye-i ubûdiyet” manasında istimal edilmektedir.

Allah Resulü (asm.) miracda, Cenâb-ı Hakk’a selâm makamında “Ettehıyyâtü lillâh” demekle, bütün mahlukatın ibadetlerini, tesbihlerini, hamd ve senalarını, kâinat şeceresinin en mükemmel meyvesi olarak, kendi namına Allah’a takdim etmiştir.