"Madem kâinatın en müntehap neticesi hayattır. Ve hayatın en müntehap hülâsası ruhtur. Ve zîruhun en müntehap kısmı zîşuurdur. Ve zîşuurun en camii insandır..." Devamıyla izah eder misiniz?


"Senin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmının tâlimiyle ve Kur'ân-ı Hakîminin irşadıyla anladım ki:"

"Madem kâinatın en müntehap neticesi hayattır. Ve hayatın en müntehap hülâsası ruhtur. Ve zîruhun en müntehap kısmı zîşuurdur. Ve zîşuurun en camii insandır. Ve bütün kâinat ise hayata musahhardır ve onun için çalışıyor. Ve zîhayatlar zîruhlara musahhardır; onlar için dünyaya gönderiliyorlar. Ve zîruhlar insanlara musahhardır; onlara yardım ediyorlar. Ve insanlar fıtraten Hâlıkını pek ciddî severler ve Hâlıkları onları hem sever, hem kendini onlara her vesile ile sevdirir. Ve insanın istidadı ve cihazat-ı mâneviyesi, başka bir bâki âleme ve ebedî bir hayata bakıyor. Ve insanın kalbi ve şuuru, bütün kuvvetiyle beka istiyor ve lisanı, hadsiz dualarıyla beka için Hâlıkına yalvarıyor. Elbette ve herhalde, o çok seven ve sevilen ve mahbub ve muhib olan insanları dirilmemek üzere öldürmekle, ebedî bir muhabbet için yaratmış iken, ebedî bir adâvetle gücendirmek olamaz ve kàbil değildir."(1) 

Kâinat bir sistem olarak insan için kurulmuş ve bütün unsurları ile insana hizmet ediyor. İnsanın programı da ahiret için tasarlanmıştır. Yani insanın maddi ve manevi yapısını incelediğimizde yüzü ve yönü ahirete bakıyor ve ahirete müteveccihtir. Ve insan bütün duygu ve cihazları ile beka istiyor ve beka için yalvarıyor.

İnsanın beka istemesi ile kâinatın kurgusu arasında dolaylı veya dolaysız bir bağ bir gereklilik ilişkisi bulunuyor. Böylece insanın beka arzu ve duasına Allah’ın müspet anlamda cevap vermemesi kâinatın kurgusuna aykırı oluyor. Haşa Allah’ın kâinatı böyle kurgulayıp tersine hareket etmesi hikmetsizlik olur. Üstad Hazretleri bu gereklilik bağını göstererek, ahiretin inşa edilmesi gerektiğini ispat etmiş oluyor.

Her varlık kendine özgü bir dil ile Allah’ı sevsin ve kendini Ona sevdirmeye çalışsın, Allah da -haşa- bu varlıkları ahireti inşa etmemek sureti ile ebediyen yok etsin. Bu Allah hakkında imkânsız bir durumdur.

Özetle, her şey insan için insan da ahiret için; bu ikisi arasında bağ ahiretin var edilmesini iktiza eden muazzam bir hikmet oluyor.

(1) bk. Şualar, Üçüncü Şua (Münâcât).