"Âhir zamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar ulûhiyet dâva edecekler ve kendilerine secde ettirecekler." İzah eder misiniz?


"BEŞİNCİ MESELE: Rivayette vardır ki, 'Âhir zamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar ulûhiyet dâva edecekler ve kendilerine secde ettirecekler.' Allahu a'lem, bunun bir tevili şudur ki: Nasıl ki padişahı inkâr eden bir bedevî kumandan, kendinde ve başka kumandanlarda, hâkimiyetleri nisbetinde birer küçük padişahlık tasavvur eder. Aynen öyle de tabiiyyun ve maddiyyun mezhebinin başına geçen o eşhas, kuvvetleri nisbetinde kendilerinde bir nevi rububiyet tahayyül ederler ve raiyetini kendi kuvveti için kendine ve heykellerine ubudiyetkârâne serfüru ettirirler, başlarını rükûa getirirler demektir."(1)

Deccal, maddeci düşünce ile mana ve maneviyatı inkar ettiği için, her şeyi sebeplere veriyor. Allah’ın kainattaki rububiyet ve tasarrufunu inkar ediyor. Her sebebe bir ilahlık payesi verdiği için, kendi nefsine de kendinin malikiyeti yani ilahlığını veriyor. Hal böyle olunca, -haşa- "herkes kendi nefsinin ilahıdır" diyerek bir İlahı inkar edip sebepler adedince ilahları kabul ediyor ve herkesi de bu tarz düşünceye teşvik ediyor.

Deccal devlet kuvvetini elinde tuttuğu için, sair insanlardan kendini üstün görüyor, bir cihetle büyük İlah payesini kendi nefsine veriyor ve herkesi de buna hürmete zorluyor. İşte Peygamber Efendimiz (asv) bu hadis-i şerifinde Deccal’ın bu hastalıklı ruh yapısına işaret ediyor.

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua, İkinci Makam.