"Şu bolşevizmin perdesi altındaki kıyâm-ı avâm, havâssa karşı bir kin ve bir tezyif fikrini verdiğinden, büyüklere ve havâssa âit medâr-ı şeref her şeyi kırmak için bir cesaret vermiş." Vehhabilik bu süreçten nasıl etkilenmiş? İnsanlar neden meyletmiş?


Komünizm hareketinin ruhunda anarşi ve geleneklere başkaldırma duygu ve fikri hakimdir. Bir cihetle avam tabakasını terbiye edip uysallaştıran dinamikleri yok etmeyi hedef olarak belirlemiştir. Dolayısı ile bu küresel habis ruh, alem-i İslam içinde bulunan ve bozulmaya hazır marjinal meslek ve meşrepleri de etkilemektedir.

Çünkü iletişimin doruğa çıktığı bu zaman diliminde, küresel ruhtan etkilenmemek sosyoloji ilmi açısından mümkün değildir. Şia’nın ifrat mezhepleri nasıl komünizmden etkilenerek yeşil sosyalizm adı altında garip ideolojik yapılanmalara gitti ise, Hariciliğin bu asırdaki uzantısı olan Vehhabilik akımı da bu habis ruhtan nasibini almıştır denilebilir.

Komünizm akımının müfrit İslami akımlara verdiği en büyük tahribat, içi boş bir İslamcılık anlayışı ve devrimciliğin farklı bir versiyonu olan cihatçı anlayışıdır. Dikkat edilirse Vandal olan Vehhabilik akımı, İslam büyüklerini inkâr edip cahil akılları ile Kur’an’ı hevalarına göre yorumluyorlar...