"Madem o esma bâkidirler ve cilveleri daimîdir; elbette nakışları teceddüd eder, tazelenir, güzelleşir. Ademe ve fenaya gitmiyor; belki yalnız itibarî taayyünleri değişir." Buradaki "itibari taayünlerin değişmesi"ni izah eder misiniz?


“Taayünât-ı itibariyeyi değiştirmekle maânîleri değişir ve çoğalır. Taayyünât-ı itibariye ve teşahhusât-ı muvakkate, tebdil edildikleri ve zâhiren fâni oldukları hâlde, onların maânî-i cemîleleri muhafaza olunup sabit ve bâki kalır.”(1)

Beyaz bir kağıdın üstünde Allah ismi yazsa, isim asıl ve sabit iken arka platform olan kağıt geçici ve değişkendir. Beyaz kağıt başka bir renk ile değiştirildiğinde, Allah ismi daha güzel ve daha dikkat çekici bir hâl alır. Yani arkadaki formun sürekli değişmesi, öndeki ismi ön plana çıkarır ve onu izhar ve ilan eder.

Aynı şekilde, bitkilerin her kışta ölüp baharda ihya edilmeleri de sabit olan isimlerin ve onların hakikatlerinin manasını canlı ve zinde tutmak içindir. Yani arka form sürekli canlı ve hareketli oluyor ki, o formun üstünde sabit duran isimler kolay fark edilip takdir edilebilsinler...

(1) bk. Sözler, Otuzuncu Söz, İkinci Maksat.