Halık-ı hayr ve halık-ı şer namıyla, iki ilah tevehhüm eden Mecusiler hakkında bilgi verir misiniz?


Bazı eski filozoflar “Birden ancak bir doğar.” der. Bundan etkilenen Mecusilik'te “düalist = iki tanrılı” bir inanış vardır. Bu felsefi görüşün gereği olarak, “Bir ilahtan birbirine zıt olan hayır ve şer doğmaz. Öyleyse bunların ikisi de ezeli birer ilahtır. Hayır ilahı, bir nurdur ve iyiliğin kaynağıdır. Şer ilahı, karanlıktır ve kötülüğün kaynağıdır.” diye kabul ettiler. Hayır ilahına “Hürmüz”, şer ilahına ise “Ehriman” adını verdiler.

Mecusiler, “Bu iki ilah devamlı olarak birbiriyle savaş halinde bulunurlar. İyilik çoğaldığı zaman Hürmüz, kötülük çoğaldığı zaman Ehriman galip gelmiştir.”, derler. Bu ikili ilah inanışına, dinler tarihinde “Seneviyye- Düalizm” adı verilir.