Kur'an'ın mucizelerinden biri de lafzındaki câmiiyettir; bu konu hakkında bilgi verir misiniz?


"Her bir âyetin zahiri, batını, haddi, matlaı vardır." (1)

Bunlardan her biri için de büyük küçük dallar, işaret ettikleri ayrıntılar vardır" olan hadîsin işaret ettiği gibi, Kur'anın lafızları öyle bir tarzda vaz'edilmiş ki, her bir kelâmın, hattâ her bir kelimenin, hattâ her bir harfin, hattâ bazan bir sükûtun çok yüzleri bulunuyor. Her bir muhatabına ayrı ayrı bir kapıdan hissesini verir.

(1) bk. Gazali, İhyau Ulûmi'd-Din, I, 289; Kavaidu'l-Akaid, s. 112; Süyûti, el-Itkan, II, 1219; Zerkeşi, Bedreddîn, Burhân fî Ulûmi’l-Kur’an, II, 169. Hadisin sıhhati hakkında tereddütler dile getirilmişse de sahih bir mananın tercümanı olduğunda şüphe yoktur...