"Enver Paşa'ya o derece kıymetdar görünmüş ki, kimseye yapmadığı bir hürmetle istikbaline koştuğu o yadigâr-ı harbin hayrına, şerefine hissedar olmak fikriyle,.." Burayı açar mısınız?


"... Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiyede hükûmet-i İttihadiyenin ittifakıyla hikmet-i İslâmiyeyi Avrupa hükemasına tesirli bir surette kabul ettirmek vazifesine lâyık görünen ve cephe-i harpte yazdığı ve şimdi müsadere edilen İşârâtü'l-İ'câz, o zamanın başkumandanı olan Enver Paşaya o derece kıymettar görünmüş ki, kimseye yapmadığı bir hürmetle istikbaline koştuğu o yâdigâr-ı harbin hayrına, şerefine hissedar olmak fikriyle, İşârâtü'l-İ'câz'ın tab'ı için kâğıdını vererek, müellifinin harpteki mücahedatı takdirkârâne yad edilen bir adam,.."(1) 

İşârâtü'l-İ'câz istikbalde çok saygın ve muteber bir kitap olacak ve olmuş. Bu kitabın basılmasına ve neşrine yardımcı olan Enver Paşa da elbette istikbalde hayırla yad edilip gıyabında dua edilecektir.

Yani "Sebep olan işleyen gibidir." kaidesince, Enver Paşa  İşârâtü'l-İ'câz’in neşrine ve basılmasına yardım ettiği için, inşallah İşârâtü'l-İ'câz’dan gelen şeref ve sevaptan o da ziyadesi ile hissesini alacaktır, denilmek isteniyor. 

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.