"Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hizmeti, tesettür perdesi altından çıkıp aşikâr bir tarzda olsaydı, her halde birinci ameliyat-ı insaniye ona ilişecekti. Ve ikinci ameliyat-ı kaderiye rızık ve mide üzerine


"Evvelâ: Bu sene -perde altında- insanlar, eşedd-i zulümle rızık hakkında bir dehşetli ameliyat ve kader-i İlâhî, hakîmane bir adaletle, çoktan beri teraküm eden zekâtları ve cizyeleri almak ve hadden çok ziyade tecavüz eden hırsı ve ihtikârı tokatlamak için, umumî bir ameliyat-ı cerrahiye hengâmında, elbette yalnız, imana ve âhirete hasr-ı nazar eden ve vazife noktasından hayat-ı içtimaiyeye çok bakmayan ve ihlâs-ı tâmmı kazanmak için hiçbir maksada âlet ve hiçbir dünyevî cereyana tâbi olmayan Risale-i Nur’un parlak ve kuvvetli hizmeti, tesettür perdesi altından çıkıp âşikâr bir tarzda olsaydı, her halde birinci ameliyat-ı insaniye ona ilişecekti. Ve ikinci ameliyat-ı kaderiye rızık ve mide üzerine olması cihetiyle, ya insanların nazarlarını o hizmetten çevirecekti, mideleriyle meşgul edecekti, veyahut o hizmetin ihlâsını bir derece kırıp maişet derdinin bir hissesi onda bulunacaktı."(1)

Müslüman toplum, hırs ile mali ibadetleri terk edip stokçuluk yapıyor ve bu durum cerrahi bir yara ve ameliyat gerektiriyor. Kaderin bu cerrahi yaraya sürdüğü merhem ise, kıtlık ve kuraklık afetleridir.

Risale-i Nur hizmeti bu hengamede perde altında hizmet etmeyi prensip ediniyor. Tesettür perdesinden maksat, Risale-i Nur'un gizli ve perde altında hareket etmesidir. Ki bu tarz hizmet hem devletin baskısı hem de toplumun bunu açıktan sahiplenme kıvamında olmamasından dolayıdır.

Risale-i Nur açıktan hizmet etmiş olsa idi, Nur talebeleri onu sahiplenme konusunda çok sıkıntı çekeceklerdi. Çünkü rejim ve mahpus baskısı, bir de geçim ve kıtlık sıkıntısı Nur talebeleri açısından yaşamı çok zorlayacaktı. Kıtlık ve mahpus baskısı ile hizmet arasında çok şiddetli bir bağ bulunuyor. 

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (132. Mektup)