"Kur'an, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,.." cümlesinde Kur'an'ın ezeli olmasını izah eder misiniz? "Kur'an mahluktur." diyenlere nasıl cevap verebiliriz?


Kur’an’ın cümle, lafız, harf, mahreç ve mushaf kısmı mahluktur, ezeli denilemez. Şayet Kur’an’ın cümle, lafız, harf, mahreç ve mushaf kısmı ezeli olmuş olsa idi, bizim bu kitabı okuyup ezberlememiz imkansız olurdu.

Lakin Kur’an’ın mana ve İlahi kelam sıfatından gelen yönü de ezelidir, bu kısmına da mahluk denilemez. Allah kelam-ı nefsisi ile konuşmuş, bu konuşma sonra Kur’an şeklinde tezahür etmiştir.

Mutezile mezhebi Allah’ın Kelam sıfatını, yani konuşma vasfını inkar ettikleri için, "Kur’an-ı Kerim Allah’ın konuşma sıfatı olan kelam sıfatından değil yaratma sıfatı olan kudret sıfatından meydana gelmiştir." diyerek, Ehl-i sünnete muhalefet ediyorlar.

Mutezile mezhebinin "Kur’an-ı Kerim mahluktur, yani yaratılmıştır." demelerinin ardında, Allah’ın hak ve sabit olan kelam sıfatını inkar vardır. Bu da Ehl-i sünnet akidesine ters bir düşüncedir.

Tarihin meşhur mihnet olayında Ahmed bin Hanbel (ra) bu batıl düşünceye muhalefet etmek için "Kur’an mahluk değildir." diyerek Allah’ın kelam sıfatını müdafaa etmiştir. Kur’an-ı Kerim mahluk değil derken kudret sıfatından değil sabit ve daimi olan kelam sıfatından gelen bir tecelli demek istemiştir. 

Ehl-i sünnet alimleri de "Kur'an mahluk değildir." derken, Allah’ın kelam sıfatının varlığına atıfta bulunuyorlar. Yani Allah kelam sıfatı ile bu Kur'an’ı insanlığa indirmiştir, yoksa zatı ile bu kitabı yaratmış değildir, demek istiyorlar. Yoksa kelime ve cümleden oluşan ve ağzımız ile okuduğumuz Mushaf-ı Şerif mahluktur.

Elimizde okuduğumuz Kur’an mushafını mahlukat olmaktan çıkarıp farklı bir alana taşımamız saçmalık olur. Zaten Ehl-i sünnet böyle bir iddianın içinde de değildir.