"Sahabelerin velayeti, velayet-i kübra denilen, veraset-i nübüvvetten gelen, berzah tarikine uğramayarak, doğrudan doğruya zahirden hakikate geçip akrebiyet-i İlahiyenin inkişafına bakan bir velayettir ki,.." İzah eder misiniz?


"Berzah", burada tarikatın uzun ve zorlu bir yol ile nefsi ıslah etme vetiresidir. Tarikatın bu uzun yolu riyazet ve çile merhalelerinden meydana geliyor.

"Çile", dervişlerin kapalı bir yere çekilerek ibadetle geçirdikleri kırk gün demektir.

"Riyazet", nefsini terbiye maksadıyla yeme ve içmeyi azaltmak, az bir gıda ile iktifa etmek, faydalı fikirlerle, ibadet ve ilimle meşgul olmaktır.

Sahabeler, tarikatın bu terbiye usullerini tatbik etmeden daha kısa ve kestirme bir yol olan akrebiyet ile nefislerini ıslah ederek neticeye vasıl olmuşlardır.

Akrebiyet mesleği yani Allah'ın bize yakınlığı itibariyle yakınlık kazanmaktır ki, bu sahabe mesleğidir. Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellilerini görüp marifet kazanma yoludur. 

Kurbiyet mesleği ise, bizim Allah'tan uzaklığımız itibariyle bu uzaklığı aşma ameliyesidir. Bu yol ile riyazet ve nefsi ıslah etmek gibi uzun ve meşakkatli usuller ile Allah’a yaklaşmaktır.

Akrebiyette acz ve fakr hükmeder, zamansız veya derecesine göre zaman çok azdır ve vehbî bir marifettir; kurbiyette ise gayret ve riyazet hükmeder, zaman ve müddet araya girer ve kesbî bir marifet kazanma yoludur.