"Heyecana gelip vücudunda sû-i istimalât ile israfa girer." Buradaki israftan kasıt "istimna" mıdır; "mastürbasyon"un hükmü nedir? Gusül abdesti niye hafızayı zayıflatsın ki? Hafızası zayıflayan varsa, nasıl tedavi olacaktır acaba?


“Ehl-i İslâm'da nazar-ı haram ziyadeleştikçe, hevesât-ı nefsaniye (Müslümanlar arasında harama bakma arttıkça cinsî duygular) heyecana gelip vücudunda sû-i istimalât ile israfa girer. Haftada birkaç defa gusle mecbur olup, ondan, tıbben kuvve-i hafızaya (hafıza gücüne) zaaf gelir."

"Evet, bu asırda açık saçıklık yüzünden, hususan bu memâlik-i harrede (sıcak iklimlerde) o sû-i nazardan, sû-i istimalât, umumî bir unutkanlık hastalığını netice vermeye başlıyor. Herkes, cüz'i-küllî o şekvadadır."(1)

His ve heveslerine mağlûp düşen bazı kimselerde, harama nazarın tahrikiyle vücuttan yapılan israf, umumiyetle ihtilâmla olur. Bazı kimseler ise bu «israfat»a daha değişik bir şekilde düşerler. «İstimna / mastürbasyon» bu hususta en sık başvurulan tatmin yoludur.

 Her şeyden önce, anormal bir hareket olan bu iş, iradesi zayıf kimselerde görülen bir alışkanlıktır. İstimna, mastürbasyonun dini hükmü ise şu şekildedir:

 “Ve o kimseler ki, onlar ırzlarını koruyucudurlar. Ancak kendi eşleri veya sâhib oldukları câriyelerine karşı (olan münâsebetleri) müstesnâ. Çünki şübhesiz onlar (bundan dolayı) kınanmış kimseler değildir.”(Mü’minün, 23/5-6)

ayetini delil getiren Şafiî, Mâliki âlimleri ve İmam-ı Nesefî, istimnanın haram olduğuna hükmetmişlerdir.

Hanefi ve Hanbeli Mezhebi İmamları; "Bekâr kimse harama gireceğinden korktuğu zaman, şehvetini teskin etmek için istimna caizdir. Bu işinden dolayı ne sevap ne de günah kazanır. Fakat sırf lezzet almak için yaparsa günahkâr olur." görüşündedirler.

"Eğer mastürbasyon yapmaksızın zinadan korunulamayacağına kanaat hasıl olursa, bu durumda yapılması vacib olur." diyen alimler de vardır. Çünkü iki şerden daha az zararlı olanın tercihi İslami bir kuraldır.

Burada unutkanlık yapan şey, banyo yapmak değil, açık saçıklığın tahriki ile aşırı ve israf derecede guslü netice veren fiili yapmaktır. Üstad Hazretleri nezaket gereği "gusletmek" tabirini kullanıyor, yoksa banyo yapmak ve gusletmek insan sıhhati açısından güzel ve faydalıdır.

Hafıza zafının giderilmesi konusu tıbbi bir konudur, uzmanları ile görüşmek lazımdır. Ama tövbe edip, helal dairesinde yaşamak en güzel çözümdür, diye anlıyoruz.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 91. Mektup.