"Şehirliler, köylülere, bedevîlere bakıp tesettürü kaldıramaz." Şehirli veya köylü olmanın tesettüre ne gibi etkisi olabilir?


"Hem memâlik-i bâride olan Avrupa'daki tabiatlar, o memleket gibi bârid ve câmiddirler. Bu Asya, yani âlem-i İslâm kıt'ası, ona nisbeten memâlik-i harredir. Malûmdur ki, muhitin, insanın ahlâkı üzerinde tesiri vardır. O bârid memlekette, soğuk insanlarda hevesât-ı hayvâniyeyi tahrik etmek ve iştahı açmak için açık saçıklık belki çok sû-i istimâlâta ve isrâfâta medar olmaz."

"Fakat seriütteessür ve hassas olan memâlik-i harredeki insanların hevesât-ı nefsâniyesini mütemadiyen tehyiç edecek açık saçıklık, elbette çok sû-i istimâlâta ve isrâfâta ve neslin zaafiyetine ve sukut-u kuvvete sebeptir. Bir ayda veya yirmi günde ihtiyac-ı fıtrîye mukabil, her birkaç günde kendini bir israfa mecbur zanneder. O vakit, her ayda on beş gün kadar hayız gibi arızalar münasebetiyle kadından tecennüp etmeye mecbur olduğundan, nefsine mağlûp ise fuhşiyata da meyleder."

"Şehirliler, köylülere, bedevîlere bakıp tesettürü kaldıramaz. Çünkü köylerde, bedevîlerde, derd-i maişet meşgalesiyle ve bedenen çalışmak ve yorulmak münasebetiyle, hem şehirlilere nisbeten nazar-ı dikkati az celb eden, mâsûme işçi ve bir derece kaba kadınların kısmen açık olmaları, hevesât-ı nefsâniyeyi tehyice medar olmadığı gibi, serseri ve işsiz adamlar az bulunduğundan, şehirdeki mefâsidin onda biri onlarda bulunmaz Öyleyse onlara kıyas edilmez."(1)

Üstadımız burada iklim ve coğrafi şartların insan üzerinde ki etkisinden bahsediyor. Soğuk memleketlerde şehvet biraz daha sakin ve geç uyanırken, sıcak memleketlerde biraz daha heyecanlı ve çabuk uyanıyor. Açıklık saçıklık Avrupa da çok sûiistimale ve israfa medar olmazken, aynı durum sıcak olan Asya'da çok israfa ve fuhşa kapı aralayabilir.

Yoksa Avrupa'da açılmak normal Asya'da kapanmak gerekir demiyor. Üstadımız burada muhitin, insan ahlâkı üzerindeki ekstra etkisinden bahsediyor. Avrupadaki kadınlar açılabilir denilmiyor.

Köylü kadınların şehirli kadınlara göre tesettüre biraz daha az dikkat etmesi tolere edilebilir.

Çünkü köy yerinde geçim meşgalesi ve bedenen çalışmak ve yorulmak durumu, şehirlilere nispeten masume işçi ve bir derece kaba kadınların kısmen açık olmaları, şehveti heyecana getirmediği gibi, köyde serseri ve işsiz adamlar az bulunduğundan, şehirdeki kötü bakışların onda biri onlarda bulunmaz.

Öyleyse şehirli kadınlar köylü kadınlara bakarak, "Biz de tesettüre çok dikkat etmeyiz." diyemezler. Şehirle köy hayatı arasında ciddi sosyal farklılıklar var. Ama her iki yerde de asgari tesettür şartları farzdır. 

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Dördüncü Lem'a.