"Risalet ve İslâmiyetle mücehhez olan 'hakikat-ı Muhammediye'dir ki, risalet noktasında en muazzam icmâ ve en vâsi tevatür sırrını ihtiva eden mecmu-u enbiyânın şehadetini tazammun eder..." Bu cümledeki "Hakikat-ı Muhammediye"yi izah eder misiniz?


Hakikat-ı Muhammedi, Peygamber Efendimiz (asm)'in Allah katında ve halk nezdindeki değer ve kıymetini ifade eden bir terimdir.

Peygamber Efendimiz (asm)'in Allah katındaki değer ve kıymetini risalet ve habibiyet makamı ifade ederken, halk nezdindeki değer ve kıymetini ise, bütün peygamberlerin onu müjdelemesi ve insanlığı ona hazırlaması ve nübüvvet silsilesinin son mührü ve son halkası olması gibi telakkilerdir.

İslam dini nasıl dinlerin en sonu ve en mükemmeli ise, Peygamber Efendimiz (asm) de peygamberlerin en sonuncusu ve en mükemmelidir. Öyle ki Hazreti Peygamber Efendimiz hiçbir beşere nasip olmamış mi'raç mucizesine mazhar olarak hem insanlığın iftiharı hem de Allah’ın habibi olduğunu göstermiştir. Mi'raç ile hem dünyalılara hem de sema ehline mucize göstermiştir.

Onun getirmiş olduğu din bütün peygamberlerin icma ve tevatürünün bir neticesidir. İki yüz yirmi dört bin (bir rivayette yüz yirmi dört bin)  peygamber ve milyonlarca evliya ve asfiya, onun getirdiği hakikate şahit ve delildir.