"Her Nur talebesi imanla kabre girecektir." ifadesi ucba girer mi, nasıl anlamalıyız?..


"Nur talebeleri imanla kabre girer." demek ucb ve gurur olmaz. Ama, "Ben Nur talebesiyim, öyleyse ben imanla kabre girerim." demek ucb ve gurur olur. Çünkü birinci cümlede genel bir durum ve genel bir sıfata atıf varken, ikinci cümlede kendine ve nefsine bir atıfa bulunuyor.

Tıpkı "Müslümanlık güzeldir." demekle, "Ben güzelim." demek arasındaki fark gibidir. "Müslümanlık güzel." derken İslam dinini övüyorsun, "Ben güzelim." derken kendini ve nefsini övüyorsun, birincisi güzelken ikincisi çirkindir.

İnsan mensubu olduğu bir dini bir cemaati övebilir, ama kendini asla övemez... 

"Ezcümle: Risaletü’n-Nur’un bir hâdimi ve birtek şakirdi, yirmi dört saatte, Risaletü’n-Nur talebelerinin hüsn-ü âkıbetlerine ve saadet-i ebediyeye mazhar olmalarına yüz defa Risaletü’n-Nur talebelerine ettiği duaları içinde hiç olmazsa yirmi otuz defa selâmet-i imanlarına ve hususî hüsn-ü âkıbetlerine ve imanla kabre girmelerine, aynı duayı, en ziyade kabule medar olan şerait içinde ediyor."(1)

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (13. Mektup)