Risale-i Nur tefsir, kelam, fıkıh ve vb. hangi ilimleri içeriyor diyebiliriz?


"Sonra, o seyyah-ı âlem asırlarda gezerken, Müceddid-i Elf-i Sâni İmam-ı Rabbânî Ahmed-i Farûkî’nin medresesine rast geldi, girdi, onu dinledi. O imam, ders verirken diyordu:

'Bütün tarîkatlerin en mühim neticesi hakaik-ı imaniyenin inkişafıdır.' ve 'Bir tek mesele-i imaniyenin vuzuhla inkişafı, bin kerâmâta ve ezvâka müreccahtır.'

"Hem diyordu: 'Eski zamanda, büyük zâtlar demişler ki: "Mütekellimînden ve ilm-i kelâm ulemasından birisi gelecek, bütün hakaik-i imaniye ve İslâmiyeyi delâil-i akliye ile kemâl-i vuzuhla ispat edecek." Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki (HAŞİYE) o adamım.' diye,.." 

"HAŞİYE: Zaman ispat etti ki, o adam, adam değil, Risale-i Nur’dur. Belki ehl-i keşif Risale-i Nur’u ehemmiyetsiz olan tercümanı ve nâşiri sûretinde keşiflerinde müşahede etmişler, 'bir adam' demişler."(1)

Yukarıdaki ifadelere dayanarak, Risale-i Nur'a direkt ilm-i akaid ya da ilm-i kelam diyebiliriz. Lakin bunun yanında hadis, tefsir, belagat gibi ilim dallarının usullerini de özetle ifade eden harika bir kaynaktır Risale-i Nurlar.

Mesela, Yirmi Dördüncü Söz'ün Üçüncü Dalı hadis usulü açısından muazzam bir kaynaktır. Yine Muhakemat adlı kitap hem tefsir usulü açısından hem de belagat ilmi açısından çok yüksek bir rehberdir.

Yani Risale-i Nurlara "bu zamanda, bu asrın insanının bütün manevi ihtiyaçlarına cevap veren külli bir tefsir niteliğindedir" diyebiliriz. 

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.