"Amma o efendi, namuslu olmak şartıyla, âdât-ı içtimaiyesi itibarıyla, ahlâk-ı umumiye namına, ecnebî kadınlara temasa müptelâ değil..." Buradaki "namuslu olma şartı ile" ifadesini açar mısınız?


Bu ifadeyi, Hanefi mezhebinden de olsa, kendine güvenemeyen kimselerin namahrem kadınlara temas etmeme konusunda Şafiiler gibi dikkat etmesi gerekir, şeklinde anlıyoruz. Çünkü bu temas etmeme meselesi, biraz da “Onun için, şeriat onların hakkında o tecavüzâta sed çekmek için, 'Abdest bozulur, temas etme.'cümlesinde ifade edildiği gibi, iffetin korunması ile ilgilidir.

İffetli, namuslu birisinin, toplu taşıma araçlarına bindiğinde yabancı kadınlara gayr-ı ihtiyari temas etmesinde, tecavüzat açısından bir mahzur olmaz. Ama bu konuda nefsi güçlü sabrı zayıf insanların teması riskli olur. Çünkü bu temas onda bir kötü huy bir kötü niyet uyandırabilir. Yani zafiyeti olanların "tecavüzata sed çekmek" için temas etmemesi evla olanıdır.