"Fakat muterizâne, müştekiyâne bir surette değil, belki mütezellilâne ve istimdatkârâne iltica edilmeli." cümlesini izah eder misiniz?


"Hazret-i Eyyub Aleyhisselâm, münâcâtında, istirahat-i nefis için dua etmemiş. Belki zikr-i lisanî ve tefekkür-ü kalbîye mâni olduğu zaman, ubudiyet için şifa talep eylemiş. Biz, o münâcatla birinci maksadımız, günahlardan gelen mânevî, ruhî yaralarımızın şifasını niyet etmeliyiz. Maddî hastalıklar için, ubudiyete mâni olduğu zaman iltica edebiliriz. Fakat muterizâne, müştekiyâne bir surette değil, belki mütezellilâne ve istimdatkârâne iltica edilmeli."

"Madem Onun rububiyetine razıyız; o rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lâzım. Kazâ ve kaderine itirazı işmam eder bir tarzda ah, of edip şekvâ etmek, bir nevi kaderi tenkittir, rahîmiyetini ithamdır. Kaderi tenkit eden, başını örse vurur, kırar. Rahmeti itham eden, rahmetten mahrum kalır. Kırılmış elle intikam almak için o eli istimal etmek nasıl kırılmasını tezyid ediyor; öyle de musibete giriftar olan adam, itirazkârâne şekvâ ve merakla onu karşılamak, musibeti ikileştiriyor."(1) 

İnsan başına gelen bela ve musibetten kurtulmak için dua ederken şikâyet ve itiraz tarzında değil, acizliğini ve fakirliğini idrak ve ilan ederek mahcup ve pişman bir şekilde Allah’a yalvarmalıdır. İtiraz ve isyan eder gibi "Ah, of!.." tarzı serzenişler kulluğa münafidir.

İnsan Allah’a dua ederken tam bir acziyet  ve tam bir fakr hâli ile dua etmeli, itirazı işmam edecek söz ve davranışlardan uzak durmalıdır. İnsan arzu ve isteklerini, dert ve sıkıntılarını mahviyet ve zillet içinde, sessiz bir şekilde, haddi aşmadan, bağırmadan edepli bir şekilde huşu ile mahcubiyet içerisinde Rabbine arz etmeli, O’nun rahmetini ve inâyetini istemelidir. 

Nitekim bir âyette mealen şöyle buyrulur: “Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.” (A’raf Suresi, 7/55)

(1) bk. Lem'alar, İkinci Lem'a.