"Muhlis" ile "muhlas" arasındaki farkı izah eder misiniz?


"Muhlis" hâlis olan, ihlâsı kazanmak için gayret gösteren, samimi ve itikadı doğru olan, her hâli içten ve riyasız olan kimse demektir.

"Muhlas" ise, kişinin belli bir gayret, samimiyet neticesinde Allah’ın rızasını kazanarak ihlası elde edip, muhlisler seviyesine çıkmasıdır.

İnsanları, alimleri, ilmiyle amel edenleri helakete götüren sebep, ihlaslıları müstesna kılmaktadır. Ancak onlarında bulunduğu mevki sebebiyle büyük tehlikelerle karşı karşıya oldukları da kaçınılmaz bir durumdur.

Muhlas olanlar ise; özel olarak, belli bir gayret göstermeden ancak liyakatlerine binaen Cenâb-ı Hakk'ın özel olarak ihlaslı kıldığı kimselerdir ki, bunlar Allah’ın koruması altındadırlar. Onlar bu ihsana bizzat layık kılınmışlardır. Kesb ile değil, lütuf ile ulaşılan ulvi bir makamın adıdır muhlas.

Muhlaslık, peygamberler ile veliler kervanının baş çekenlerine nasip olan bir derecedir. Bu sebeple Hz. Yusuf (as),

"...O tâatte ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı." (Yusuf, 12/24) diye övülmekte; Kelîmullah Hazretleri (as) da "Kitapta Musa'yı da an. Çünkü o, ihlâsa erdirilmiş (bir zât) îdi, resûl bir peygamberdi." (Meryem, 19/51) diye tavsif ve tebcil olunmaktadır.