"Hem yazdığım vakit, irade ve ihtiyarımla olmadığını hissettiğimden, kendi fikrimle tanzim veya ıslah etmeyi muvafık görmediğim için bir parça fehmi işkâl edecek bir vaziyet aldı." cümlesini açıklar mısınız ?


İster normal yazılan metinler olsun, ister doğaçlama ya da ilhamla yazılan metinler olsun, yeniden imla edilmezse, anlaşılması biraz zor olur. Bu yüzden yazılan her metin yeniden gözden geçirilip imla edilir.

İmla: Bir dilin söz varlığını o dilde yürürlükte olan ses, şekil, köken vb. kurallara uygun olarak yazıya geçirme; dildeki sözleri kurallarına uygun olarak yazma işlemidir. İmlanın amacı metni okunaklı ve kolay anlaşılır kılmak içindir.  

Üstadımız ilahi feyiz ve ilhamla yazılan risaleleri tanzim ve imla etmeyi uygun görmüyor. Bu yüzden risalelerin uzun paragrafları imla dışı bazı özellikleri fehmi işkal ediyor.

Ama Risalelerin natürelliği bu küçük kusuru fazlası ile telafi ediyor. "Doğallık mı yoksa imlalı mı?" desen, şahsen doğallığı tercih ederim. Çünkü doğal olanın bıraktığı etki yapay olanda bulunmuyor.

"Bu risalenin fehmini işkâl eden beş sebep var: (...)

"Beşincisi: Ben Ramazan’ın feyziyle bu risalenin nurlarına mazhar olmaklığımla beraber, birkaç cihette halim perişan ve birkaç hastalıkla vücudum sarsıldığı bir zamanda acele yazılıp, birinci müsveddeyle iktifa edildi. Hem yazdığım vakit, irade ve ihtiyarımla olmadığını hissettiğimden, kendi fikrimle tanzim veya ıslah etmeyi muvafık görmediğim için bir parça fehmi işkâl edecek bir vaziyet aldı. Hem Arabî fıkralar içine çok girdi. Hattâ Birinci Makam baştan başa Arabî olduğundan içinden çıkarıldı, müstakil yazıldı..."(1)

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.