"İhyâ-yı din, ihyâ-yı millettir. Hayat-ı din, nur-u hayattır." İzah eder misiniz?


"İhyâ-yı din, ihyâ-yı millettir.”(1)

Din, bir toplumda bir millette güçlü ve diri bir şekilde yaşanıyorsa, o toplum o millet diri ve güçlü demektir.

Din, bir toplumda bir millette zayıf ve etkisiz bir şekilde kalıyorsa, o toplum o millet ölü ve güçsüz demektir.

Özellikle din ile kaim din ile özdeşleşmiş Orta Doğu toplumlarında ve Asya kıtasında, dinin hem bireysel yaşamda hem de toplumsal hayatta çok büyük bir önemi ve etkisi bulunuyor. Şayet bu toplumlarda dinin etki ve önemi zayıflarsa toplum da zayıflar, güçlenirse, toplum da güçlenir. Ekseri peygamberlerin bu coğrafyada, felsefecilerin de Batı toplumlarında çıkması, bu hükme bir emaredir.

“Hayat-ı din, nur-u hayattır."(1)

Dinin insan yaşamında etkili ve canlı olması, insanın hayatı anlama ve hayatın amaç ve gayelerini çözümlemesinde, önemli bir rehber önemli bir yol gösterici ışıktır. Kısaca İslam nuru olmadan hayatı ve hayata dair anlamları çözemeyiz.

Mesela "Ölüm nedir, ölümden sonra hayat var mıdır? İnsanın bu dünyadaki vazifesi ve mevkii nedir?" gibi ciddi, ama cevabı felsefece bilinmeyen soruların cevabını İslam nuru veriyor.

Din, hayatın sırlı kapılarını açan bir anahtar gibidir.

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri.